Home
Home

NBI Informatie Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Numansdorp

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente (PKN) te Numansdorp
Telefoonnummer  0186-651401
kerkgebouw:  
RSIN/Fiscaal nummer: 004960701
Website adres: http://www.hervormdnumansdorp.nl/    
E-mail: scriba.hk@kerknumansdorp.nl
Adres kerkgebouw: Kerkgebouw en Kerkelijk Centrum 'De Voorhof'
  Torenstraat 16
  3281XP Numansdorp

De Hervormde Gemeente te Numansdorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Numansdorp.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken(Ordinantie 11, art. 3)
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: 
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties

Het beleidsplan 2018-2021 van onze gemeente vindt u op de website: 
http://www.hervormdnumansdorp.nl 

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten meestal nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolom “begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het aangegeven jaar. De kolommen “rekening” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van de aangegeven jaren. De actuele gegevens worden ieder jaar vastgelegd in een jaarrekening die door een accountant van een beoordelingsverklaring wordt voorzien.

Algemene toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. De verantwoorde subsidies en bijdragen in bovenstaand overzicht betreffen de door de PKN goedgekeurde tijdelijke bijdrage van de diaconie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.